e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 38 女 nữ [6, 9] U+59EE
Show stroke order hằng
 héng
♦(Danh) Hằng Nga tương truyền Hằng Nga là vợ Hậu Nghệ 羿, ăn cắp thuốc tràng sinh rồi bay lên mặt trăng, hóa làm tiên nữ. Hằng Nga cũng dùng để chỉ ánh sáng trăng. § Còn gọi là Thường Nga (hoặc ), để tránh tên húy của Hán Văn Đế .