e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 38 女 nữ [4, 7] U+59A3
Show stroke order tỉ
 bǐ
♦(Danh) Mẹ đã chết.