e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 36 夕 tịch [11, 14] U+5923
Show stroke order mộng
 mèng
♦Cũng như chữ mộng .