e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 32 土 thổ [11, 14] U+5889
Show stroke order dong
 yōng,  yóng
♦(Danh) Tường thành.
♦(Danh) Tường cao. ◇Thi Kinh : Thùy vị thử vô nha, Hà dĩ xuyên ngã dong , 穿 (Thiệu nam , Hành lộ ) Ai bảo chuột không có răng, (Nếu không) lấy gì mà khoét thủng tường của em?