e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 30 口 khẩu [7, 10] U+54ED
21741.gif
Show stroke order khốc
 kū
♦(Động) Khóc (thành tiếng). ◎Như: đề khốc bất chỉ kêu khóc không ngừng.
♦(Động) Ai điếu. ◇Hoài Nam Tử : Kiệt cô gián giả, Thang sử nhân khốc chi , 使 (Thuyết lâm huấn ) Vua Kiệt giết người can gián, vua Thang sai người đến điếu.
♦(Động) Than thở.


1. [哀哭] ai khốc 2. [哭笑不得] khốc tiếu bất đắc