e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [9, 11] U+5041
Show stroke order xưng
 chēng
♦Cũng như chữ xưng .