e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [8, 10] U+5023
20515.gif
Show stroke order phỏng
 fǎng,  páng
♦(Động) Bắt chước. § Cũng như phỏng 仿.