e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 9 人 nhân [6, 8] U+4F91
20369.gif
Show stroke order hựu
 yòu
♦(Động) Khuyến mời người ăn uống. ◎Như: hựu thực khéo mời cho ăn được nhiều thêm.
♦(Động) Báo đáp.
♦(Động) Khoan dung, rộng tha. § Thông hựu . ◇Nguyễn Du : Vị tín quỉ thần năng tướng hựu (Vãn há Đại Than ) Chưa tin quỉ thần có thể khoan thứ được gì.