e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 1 一 nhất [0, 1] U+4E00
19968.gif
Show stroke order nhất
 yī
♦(Danh) Một, là số đứng đầu các số đếm.
♦(Danh) Họ Nhất.
♦(Hình) Cùng, giống nhau, tương đồng. ◎Như: nhất mô nhất dạng hoàn toàn giống nhau, đại tiểu bất nhất lớn nhỏ không như nhau. ◇Trung Dung : Cập kì thành công nhất dã Nên công cùng như nhau vậy.
♦(Hình) Chuyên chú. ◎Như: chuyên nhất bất biến một lòng chuyên chú không đổi.
♦(Hình) Mỗi, mỗi một, từng cái một. ◎Như: nhất hiệt lục bách tự mỗi trang sáu trăm chữ.
♦(Hình) Thứ nhất. ◇Tả truyện : Phù chiến, dũng khí dã, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt , , , , (Tào Quế luận chiến ) Sự chiến tranh, nói về dũng khí, (nghe) tiếng trống thứ nhất thì (quân) hăng hái, tiếng thứ hai lòng hăng hái giảm xuống, lần thứ ba thì hăng hái hết cả.
♦(Hình) Cả, toàn, suốt. ◎Như: nhất thân thị hãn cả người mồ hôi, nhất sanh suốt đời, nhất đông cả mùa đông.
♦(Hình) Còn có một cái khác là. ◎Như: ba gia, nhất danh tây hồng thị , 西 cà chua, còn có tên là tây hồng thị.
♦(Động) Họp thành một. ◇Đỗ Mục : Lục vương tất, tứ hải nhất , (A Phòng cung phú ) Sáu vua bị diệt, bốn bể thống nhất.
♦(Phó) Vừa mới. ◎Như: nhất thính tựu đổng vừa mới nghe là hiểu ngay.
♦(Phó) Một chút, một lát (đặt giữa cùng một động từ dùng hai lần). ◎Như: vấn nhất vấn hỏi một chút, hiết nhất hiết nghỉ một lát.
♦(Phó) Đều. ◇Tuân Tử : Nhất khả dĩ vi pháp tắc (Khuyến học ) Đều có thể dùng làm phép tắc.
♦(Phó) Hễ, mỗi khi, cứ mỗi lần. ◇Tư Mã Thiên : Cứu binh bất chí, sĩ tốt tử thương như tích, nhiên Lăng nhất hô lạo, quân sĩ vô bất khởi , , , (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ) Quân cứu viện không tới, sĩ tốt bị tử thương chất đống, vậy mà (Lí) Lăng hễ hô một tiếng ủy lạo, quân sĩ không ai không vùng dậy.
♦(Phó) Mà lại, lại (biểu thị sự không ngờ). ◇Sử Kí : Quả nhân chi quá nhất chí thử hồ! (Hoạt kê truyện ) Lỗi của quả nhân, mà lại đến như thế sao!
♦(Liên) Hoặc, hoặc là. ◇Trang Tử : Nhất dĩ kỉ vi mã, nhất dĩ kỉ vi ngưu , (Ứng đế vương ) Hoặc coi mình là ngựa, hoặc coi mình là bò.
♦(Trợ) Dùng để nhấn mạnh, tăng cường ngữ khí. ◇Cổ thi : Thượng hữu huyền ca thanh, Âm hưởng nhất hà bi , (Tây bắc hữu cao lâu 西) Trên lầu có tiếng đàn ca, Âm hưởng sao mà bi thương vậy.


1. [百聞不如一見] bách văn bất như nhất kiến 2. [抱一] bão nhất 3. [不名一錢] bất danh nhất tiền 4. [不一] bất nhất 5. [執一] chấp nhất 6. [眾口一詞] chúng khẩu nhất từ 7. [專一] chuyên nhất 8. [機杼一家] cơ trữ nhất gia 9. [舉一反三] cử nhất phản tam 10. [救人一命勝造七級浮屠] cứu nhân nhất mệnh 11. [九死一生] cửu tử nhất sinh 12. [以一當十] dĩ nhất đương thập 13. [唯一] duy nhất 14. [大年初一] đại niên sơ nhất 15. [等一下] đẳng nhất hạ 16. [丁一卯二] đinh nhất mão nhị 17. [單一] đơn nhất 18. [同一] đồng nhất 19. [合一] hợp nhất 20. [乾坤一擲] kiền khôn nhất trịch 21. [目空一切] mục không nhất thế 22. [人一己百] nhân nhất kỉ bách 23. [一百八十] nhất bách bát thập độ 24. [一般] nhất bàn, nhất ban 25. [一壁] nhất bích 26. [一瓣香] nhất biện hương 27. [一輩子] nhất bối tử 28. [一個] nhất cá 29. [一週] nhất chu 30. [一舉兩便] nhất cử lưỡng tiện 31. [一面] nhất diện 32. [一旦] nhất đán 33. [一等] nhất đẳng 34. [一道煙] nhất đạo yên 35. [一定] nhất định 36. [一呼百諾] nhất hô bách nặc 37. [一向] nhất hướng 38. [一刻千金] nhất khắc thiên kim 39. [一概] nhất khái 40. [一口] nhất khẩu 41. [一口氣] nhất khẩu khí 42. [一氣] nhất khí 43. [一見] nhất kiến 44. [一見如故] nhất kiến như cố 45. [一覽] nhất lãm 46. [一律] nhất luật 47. [一流] nhất lưu 48. [一門] nhất môn 49. [一言] nhất ngôn 50. [一人] nhất nhân 51. [一一] nhất nhất 52. [一日] nhất nhật 53. [一鍋粥] nhất oa chúc 54. [一品] nhất phẩm 55. [一片婆心] nhất phiến bà tâm 56. [一貫] nhất quán 57. [一生] nhất sanh, nhất sinh 58. [一心] nhất tâm 59. [一齊] nhất tề 60. [一身] nhất thân 61. [一神教] nhất thần giáo 62. [一世] nhất thế 63. [一時] nhất thì, nhất thời 64. [一切] nhất thiết, nhất thế 65. [一統] nhất thống 66. [一瞬] nhất thuấn 67. [一說] nhất thuyết 68. [一笑千金] nhất tiếu thiên kim 69. [一致] nhất trí 70. [一朝一夕] nhất triêu nhất tịch 71. [一直] nhất trực 72. [一字千金] nhất tự thiên kim 73. [一息] nhất tức 74. [一味] nhất vị 75. [一齣] nhất xuất, nhất xích 76. [反輸一帖] phản thâu nhất thiếp 77. [千載一時] thiên tải nhất thì 78. [統一] thống nhất 79. [首屈一指] thủ khuất nhất chỉ 80. [知行合一] tri hành hợp nhất 81. [萬無一失] vạn vô nhất thất