e-hvtd v2.0 (9175)

直播 trực bá
♦Gieo hạt thẳng xuống đất. § Không phải qua giai đoạn dưỡng thành mầm hoặc cây non trước.
♦Trực tiếp (truyền thanh, truyền hình).