e-hvtd v2.0 (9175)

示愛 thị ái
♦(Hướng tới người khác) tỏ ý yêu thương, ái mộ. ◎Như: thanh niên nam nữ thị ái thì, thường hỉ cấu mãi tiên hoa tương tặng , .