e-hvtd v2.0 (9175)

回紇 hồi hột
♦Một dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Trung Quốc, sau gọi là Hồi Cốt .