e-hvtd v2.0 (9175)

緄戎 hỗn nhung
♦Một nhánh của tộc Tây Nhung 西.