e-hvtd v2.0 (9175)

羅唣 la tạo
♦Ồn ào, ầm ĩ. ◇Trương Tứ Duy : Giá nha đầu chẩm cảm nhẫm ngữ ngôn la tạo (Song liệt kí , Dẫn hiệp .
♦Quấy rầy, phiền nhiễu. § Cũng như củ triền . ◎Như: yếu phòng bị thủ hạ nhân la tạo .
♦Nói không ngừng, lải nhải. § Cũng như la sách .