e-hvtd v2.0 (9175)

盡量 tận lượng
♦Hết mực, đem hết khả năng, đạt tới hạn độ lớn nhất. § Cũng viết là tẫn lượng . ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Ngã môn bất yếu cô phụ tha hiếu kính chi ý, tận lượng đa ẩm nhất bôi tài thị , (Quyển nhất cửu).