e-hvtd v2.0 (9175)

回煞 hồi sát
♦Ngày linh hồn người chết trở về. § Cũng gọi là quy sát .