e-hvtd v2.0 (9175)

固窮 cố cùng
♦Giữ vững đức mình dù gặp khó khăn nghèo khổ. ◇Luận Ngữ : Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hĩ , (Vệ Linh Công ) Người quân tử khi cùng khốn vẫn cố giữ tư cách của mình, kẻ tiểu nhân khốn cùng thì phóng túng làm càn.