e-hvtd v2.0 (9175)

商品 thương phẩm
♦Vật phẩm mua bán trên thị trường. Có thể chia làm: nguyên liệu , bán thành phẩm thành phẩm . ◇Mao Thuẫn : Tại giá xã hội lí, Thu Cúc đích mệnh vận chú định liễu thị nhất kiện thương phẩm , (Tam nhân hành , Bát).