e-hvtd v2.0 (9175)

固守 cố thủ
♦Giữ vững. ☆Tương tự: kiên thủ . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Toan Tảo chư tướng cố thủ Thành Cao, cứ Ngao Thương, tắc Hoàn Viên, Đại Cốc, chế kì hiểm yếu , , , , (Đệ lục hồi) Các tướng Toan, Tảo cứ giữ vững Thành Cao, giữ cửa ải Ngao Thương, ngăn Hoàn Viên, Đại Cốc, khống chế những nơi hiểm yếu.