e-hvtd v2.0 (9175)

酴醾 đồ mi
♦Rượu cất lại.
♦Dạng viết khác của cây đồ mi .