e-hvtd v2.0 (9175)

肯綮 khải khính
♦Chỗ gân và xương kết hợp.
♦Bộ phận chủ chốt của một cơ quan hoặc sự vật.