e-hvtd v2.0 (9175)

開業 khai nghiệp
♦Khai sáng sự nghiệp. ◇Tư Mã Quang : Phục dĩ tổ tông khai nghiệp chi gian nan, quốc gia trí trị chi quang mĩ, nan đắc nhi dị thất, bất khả dĩ bất thận , , , (Tiến ngũ quy trạng ).
♦Mở, thiết lập (xí nghiệp, tiệm buôn, dịch vụ...). ◎Như: khai nghiệp luật sư .