e-hvtd v2.0 (9175)

探親 thám thân
♦Thăm hỏi người thân thích. ◇Lí Ngư : Tiểu đệ minh tuế yếu vãng Hồ Châu thám thân, nhất lộ lưu tâm tựu thị , (Thận trung lâu , Nhĩ bốc ).