e-hvtd v2.0 (9175)

巍巍 nguy nguy
♦Vòi vọi, cao lớn hùng vĩ. ◇Luận Ngữ : Nguy nguy hồ, Thuấn, Vũ chi hữu thiên hạ dã, nhi bất dự yên , , (Thái Bá ) Vòi vọi thay, ông Thuấn và ông Vũ được thiên hạ (làm vua) mà chẳng lấy làm trọng vinh hoa phú quý (dự).