e-hvtd v2.0 (9175)

游蕩 du đãng
♦Đi chơi không làm việc đàng hoàng gì cả. § Cũng viết là du đãng . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tha nhược khẳng tập vũ nghệ, tiện thị hữu chí chi nhân; kim chuyên vụ du đãng, vô sở bất vi, lão phu sở dĩ ưu nhĩ , 便; , , (Đệ nhị bát hồi) Nó như mà chịu luyện tập võ nghệ, thì là người có chí; nhưng nay chỉ dông dài lêu lổng, bởi thế lão phu rất lấy làm lo.