e-hvtd v2.0 (9175)

哀哭 ai khốc
♦Khóc lóc bi thương, thống khấp. ☆Tương tự: ai khấp . ◇Liệt Tử : Hàn Nga nhân mạn thanh ai khốc, nhất lí lão ấu, bi sầu thùy thế tương đối , , (Thang vấn ) Hàn Nga vì thế cất tiếng hát than khóc bi thương, cả một làng từ già tới trẻ, đau buồn rớt nước mắt nhìn nhau.