e-hvtd v2.0 (9175)

大飽口福 đại bão khẩu phúc
♦Được hưởng một bữa ngon lành no nê. ◎Như: kim thiên giá nhất trác hảo thái, chân nhượng ngã đại bão khẩu phúc , .