e-hvtd v2.0 (9175)

手藝 thủ nghệ
♦Tay nghề, thủ công, tài nghệ. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Nhất thủ hảo thủ nghệ, hựu hội tả tác, hựu hội thích tú , , (Quyển tam tứ).