e-hvtd v2.0 (9175)

心水 tâm thủy
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Tâm phản ánh sự vật như thật. ◇Hoa Nghiêm kinh : Bồ Tát tâm thủy hiện kì ảnh (Nhập pháp giới phẩm ).
♦(Trung y) Một loại bệnh thũng nước.