e-hvtd v2.0 (9175)

說不定 thuyết bất định
♦Không chắc, có lẽ. § Cũng như dã hứa . ◎Như: thuyết bất định tha bất lai liễu .