e-hvtd v2.0 (9175)

空談 không đàm
♦Bàn luận không thiết thật, xa lìa thật tế. ◇Phạm Diệp : Ngôn chi giai hữu thật chứng, phi vi không đàm , (Dữ Chư Sanh Chất thư ).
♦Nói hão, nói mà không làm. § Cũng như không ngôn .