e-hvtd v2.0 (9175)

聯想 liên tưởng
♦Từ một khái niệm nào đó gợi nghĩ đến một khái niệm tương quan. ◎Như: dương liễu y y, tổng nhượng ngã môn liên tưởng đáo li biệt , .