e-hvtd v2.0 (9175)

周悉 chu tất
♦Ổn thỏa xong xuôi hết, chu đáo tường tận. ◇Bắc Tề Thư : Thành như khanh ngôn. Trẫm sơ lâm vạn cơ, lự bất chu tất, cố trí nhĩ nhĩ . , , (Chiêu đế kỉ ).