e-hvtd v2.0 (9175)

大前提 đại tiền đề
♦Nguyên tắc cơ bản hoặc điều kiện trọng yếu (trong vấn đề hoặc sự kiện).
♦(Luận lí học) Phép tam đoạn luận gồm có ba bộ phận: đại tiền đề , tiểu tiền đề kết luận . Đại tiền đề là nguyên tắc cơ bản. Tiểu tiền đề là trường hợp đặc thù. Kết luận là ứng dụng đại tiền đề vào tiểu tiền đề.