e-hvtd v2.0 (9175)

周恤 chu tuất
♦Thương xót giúp đỡ người hoạn nạn. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Bả đương thì bần giao khán bất tại nhãn lí, phóng bất tại tâm thượng, toàn vô nhất hào chiếu cố chu tuất chi ý , , (Quyển tứ).