e-hvtd v2.0 (9175)

周密 chu mật
♦Ổn thỏa, không chút sơ sót. ☆Tương tự: tinh mật , tế mật , chu đáo . ◇Tuân Tử : Kì tri lự đa đương hĩ, nhi vị chu mật dã , (Nho hiệu ).