e-hvtd v2.0 (9175)

周圍 chu vi
♦Đường vòng quanh một hình.
♦Chung quanh.