e-hvtd v2.0 (9175)

犯賤 phạm tiện
♦Tiếng chửi mắng, có ý khinh thường kẻ cam tâm chịu nhục. ◇Quan tràng hiện hình kí : Ngã thuyết tha môn giá ta nhân thị phạm tiện đích, nhất định yếu lộng đắc nhân gia thượng môn, bất tri thị hà đả toán! , , (Đệ tứ tứ hồi).