e-hvtd v2.0 (9175)

臆說 ức thuyết
♦Lời nói chỉ dựa vào tưởng tượng cá nhân. ◇Nhan thị gia huấn : Hà cố tín phàm nhân chi ức thuyết, mê đại thánh chi diệu chỉ , (Quy tâm ).
♦Lời nêu ra một cách chủ quan, hoàn toàn không có căn cứ. ◇Bùi Nhân : Vị tường tắc khuyết, phất cảm ức thuyết , (Sử kí tập giải tự ).