e-hvtd v2.0 (9175)

說好嫌歹 thuyết hảo hiềm đãi
♦Khen hay chê dở. § Phiếm chỉ phê bình, khen chê. ◇Tuyết nham ngoại truyện : Sở diễn đích hí, khước thị lí ngoại nhất dạng đích, lí diện diễn thập ma, ngoại diện dã diễn thập ma, dĩ miễn na ta nhân thuyết hảo hiềm đãi đích sảo náo , , , , (Đệ thập nhất hồi).