e-hvtd v2.0 (9175)

說好說歹 thuyết hảo thuyết đãi
♦Khuyên bảo (nói chỗ hay chỗ dở đủ điều) hoặc thỉnh cầu. ◎Như: ngã thuyết hảo thuyết đãi đích khuyến nhĩ, nhĩ tựu biệt tái trảo tha đích ma phiền liễu , .
♦Phê bình, khen chê.