e-hvtd v2.0 (9175)

告示 cáo thị
♦Đem ý tứ của mình nói ra cho người khác biết.
♦Văn thư hoặc thông cáo của chính phủ yết thị ở nơi công cộng.