e-hvtd v2.0 (9175)

商店 thương điếm
♦Cửa hàng, tiệm buôn. ◎Như: giá lí chân nhiệt náo, đại tiểu thương điếm lâm lập , .