e-hvtd v2.0 (9175)

蘿菔 la bặc
♦Rau cải. § Cũng viết là la bặc , la bặc , lô bặc . ◎Như: hồng la bặc củ cà rốt.