e-hvtd v2.0 (9175)

書香世家 thư hương thế gia
♦Dòng dõi có học vấn. § Cũng như thư hương môn đệ .