e-hvtd v2.0 (9175)

奢侈 xa xỉ
♦Hoang phí, không biết tiết kiệm. ◇Hồng Lâu Mộng : Tòng ngũ, lục tuế thì tựu thị tính tình xa xỉ, ngôn ngữ ngạo mạn , , (Đệ tứ hồi).
♦☆Tương tự: hào xỉ .
♦★Tương phản: phác tố , tiết kiệm , tiết tỉnh , tiết ước , kiệm phác , kiệm ước .