e-hvtd v2.0 (9175)

胃口 vị khẩu
♦Ăn uống, muốn ăn. ◎Như: tha bệnh cương hảo, sở dĩ vị khẩu sai nhất điểm , . ◇Ba Kim : Khán kiến trác thượng hựu thị liêu liêu đích na kỉ dạng tiểu thái, đại gia đô giác đắc một hữu vị khẩu , (Gia , Nhị nhất).
♦Sở thích, hứng thú. ◎Như: giá bổn thư bất hợp ngã đích vị khẩu quyển sách đó không hợp ý thú của tôi.