e-hvtd v2.0 (9175)

六骸 lục hài
♦Đầu mình chân tay.