e-hvtd v2.0 (9175)

不僅 bất cận
♦Không những, không chỉ. ◎Như: giá bất cận thị tha đích ý nguyện, dã thị toàn thể đồng sự đích ý nguyện , .