e-hvtd v2.0 (9175)

伺隙 tí khích
♦Dò xét để tìm cơ hội. ◎Như: thừa gian tí khích .