e-hvtd v2.0 (9175)

空想 không tưởng
♦Hoài công suy tưởng, tư niệm hão. ◇Lô Tổ Cao : Đối chẩm vi không tưởng, đông sàng cựu mộng, đái tương li hận , , (Thủy long ngâm , Đồ mi , Từ ).
♦Không thật tế, huyễn tưởng. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Khán đáo khán đắc tử tế liễu, không tưởng vô dụng, việt khán việt động hỏa, chẩm sanh đáo đắc thủ tiện hảo? , , , 便 (Quyển lục).
♦Thuật ngữ Phật giáo: Tức không quán , lấy tông chỉ là vô tướng . ◇Tuệ Hải : Đãn tác không tưởng, tức vô hữu trước xứ , (Đốn ngộ nhập đạo yếu môn luận , Quyển thượng ).